"พรี่หนอมครับ ช่วงนี้ผมช็อตเงิน เลยอยากรู้ว่า เราสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้กี่ปี" หลายคนอยากรู้ว่า นับเวลาขอคืนภาษีย้อนหลังยังไง ขอคืนยังไงได้บ้าง เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรต้องเตรียมหรือเปล่า มาครับ เดี๋ยวทั้งหมดนี้จะตอบให้อ่านกัน

ถ้าให้ตอบคำถามนี้สั้นๆ คือ ขอคืนภาษีย้อนหลังได้ 3 ปี เพราะกฎหมายบอกไว้ว่า เราสามารถยื่นขอคืนภาษี ย้อนหลังได้สูงสุดถึง 3 ปี นับจากวันสุดท้าย ของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี ตามนี้


มาตรา 27 ตรี เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่
(1) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นรายการ เมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือได้ยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
(2) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้ หรือเป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
คำร้องขอคืนตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้มีสิทธิขอคืนมีภูมิลำเนาหรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด


อ่านกฎหมายแล้วงงใช่ไหม ไม่เป็นไร ลองดูตามนี้ ยกตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยปกติกฎหมายกำหนดว่า ต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ดังนั้นในเดือนมีนาคม 2563 เราสามารถยื่นขอคืนภาษี สำหรับปี 2559 ได้อยู่นะ เพราะปี 2559 นั้น เรามีสิทธิยื่นภาษีวันสุดท้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคมม 2560 นั่นเอง เมื่อนับมาถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ก็แปลว่ายังไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้ แบบนี้สามารถขอคืนได้แน่นอนจ้า

แต่เดี๋ยวก่อน การยื่นขอคืนภาษีแบบนี้ เราจะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะ ต้องไปยื่นกระดาษที่สรรพากรสาขาแทน เพราะว่ามันเป็นการยื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนเอกสารรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนภาษีต่างๆ ก็เตรียมตามปกติไป 

แต่ถ้าหากเราไม่เคยยื่นภาษีปีนั้นมาก่อน เราจะต้องเสียค่าปรับแบบ 200 บาท กรณีที่ไม่เคยยื่นภาษีในปีนั้นมาก่อนด้วย เนื่องจากกฎหมายมีค่าปรับที่กำหนดไว้ให้เราต้องเสียเพิ่มเติม กรณีที่ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั่นเองจ้า

ดังนั้น ณ ตอนนี้ (ปี 2563) สำหรับบุคคลธรรมดา เราสามารถขอคืนภาษี ปี 60 61 62 ได้นะ เพราะว่ายังมีเวลาอยู่ ใครที่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิก็รีบไปยื่นเพิ่มเติมได้เลยจ้า 

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม