เหตุผลในการออกประกาศ

 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อำนาจตามกฎหมาย

 • กนง. ได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา 28/8 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช / 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

เนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินได้ตกลงร่วมกัน ดังนี้

เป้าหมายของนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลางและเป้าหมายสำหรับปี 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. มีข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ 2.5% บวกลบ 1.5% เป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลางและเป็นเป้าหมายสำหรับปี 2562 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวยังเป็นระดับที่เอื้อต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทยและสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย

การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน

กระทรวงการคล้งและธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการหารือร่วมกันเป็นประจำหรือเมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการเงิน กนง. จะจัดทำรายงานผลการดำเนินนโยบายการเงินทุกครึ่งปี มีรายละเอียดดังนี้

 1. ดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา
 2. แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป
 3. การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบและจะเผยแพร่รายงานนโยบายการเงินทุกไตรมาสต่อไป

การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกกรอบเป้าหมาย

กนง.ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในระยะต่อไปอาจมีความผันผวนจาก

 • ความไม่แน่นอนของราคาพลังงานและราคาอาหารสด
 • ความเสี่ยงจากต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มาตรการโต้ตอบของประเทศคู่ค้าต่างๆ  

หากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง.จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงการคลังเพื่อชี้แจง ดังนี้

 • สาเหตุของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
 • แนวทางนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาและช่วงที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย
 • การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน
  • ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและ กนง. อาจตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินก่อนนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา

ที่มา:

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY
Line@ : @aommoney
Website : www.aomMONEY.com
Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH