"เอกสารหลักฐาน ควรเก็บไว้กี่ปีครับ ถ้าไม่อยากมีปัญหาเวลาสรรพากรตรวจย้อนหลัง" หนึ่งในคำถามที่ถามกันบ่อยในช่วงยื่นภาษี โดยเฉพาะช่วงคนที่มีรายละเอียด ค่าลดหย่อน เยอะแยะเต็มไปหมด ยิ่งจะสงสัยในประเด็นนี้ เพราะยิ่งเก็บไว้นานก็รกบ้าน เดี๋ยวจะโดนคอนโด มาริเอะบ่นว่าได้ว่าจะเก็บเอกสารที่ไม่สปาร์คจอยเหล่านี้ไว้ทำไมกันนะ

ดังนั้น ถ้าเอาแค่คำตอบสั้นๆ พรี่หนอมขอตอบว่า "5 ปี" ก็พอแล้วครับ แต่ถ้าให้ตอบยาว ๆ ก็มาจากหลักการอำนาจในการตรวจสอบย้อนหลังของทางสรรพากรที่มีตามกฎหมา

นั่นคือ รณียื่นภาษี สรรพากรมีอำนาจตรวจสอบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี แต่ถ้าเป็นกรณีไม่ยื่นภาษีกรมสรรพากรสามารถตรวจย้อนหลังได้สูงสุด 10 ปี ครับ 

แต่อีกข้อเท็จจริงหนึ่ง คือ ถ้าคนไหนไม่ยื่นภาษี มักจะไม่เก็บหลักฐานอยู่แล้วครับผม ดังนั้นกรุณาเก็บไว้ 5 ปี สำหรับคนที่ยื่นภาษีนะครับ

โดยข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ คือ มาตรา 19 ประมวลรัษฏากร กับมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับผมถ้าใครว่าง ๆ ลองอ่านกฎหมายดูได้ครับ

มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้น นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรียกดังกล่าว จะต้องกระทำภายในเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไม่ว่าการยื่นรายการนั้น จะได้กระทำภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง เว้นแต่กรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร

มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนดสิบปี 


สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ จุ๊บๆ