เนื่องจากปัญหาการเรียกร้อง "ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ" มียอดร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 เพราะบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ ประชาชนขาดความรู้ หรือมีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการปรับเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า คปภ. ได้ข้อสรุปการปรับปรุงความคุ้มครองของ "ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ" ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำรถไปเคลมซ่อมแล้ว โดยกำหนดจ่ายเป็นสามกลุ่ม

  • รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
  • รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
  • รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

“หากฝ่าฝืน มีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย อาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฏเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามสัญญาประกันภัย อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

ก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี 2560 เคยมีบทความวิเคราะห์ถึงเรื่อง “ค่าขาดประโยชน์ (รถ) ต้องเป็นธรรม” พูดถึงการกำหนดเงินค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าเป็นแนวคิดที่พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องและโปร่งใสมากขึ้น และถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนเจ้าของรถที่ถูกรถที่มีประกันภัยละเมิด จนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากรถคันนั้นได้ เพราะต้องนำรถเข้าซ่อม และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เนื้อหาบทวิเคราะห์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า ค่าขาดประโยชน์นับจากนำรถเข้าซ่อมนั้น เป็นประเด็นที่มีการเรียกร้องมากที่สุด และบางรายนั้น ค่าเสียหายในส่วนของการเดินทางนั้นมากกว่าค่าซ่อมรถเสียอีก

ทั้งนี้เมื่อปี 2558 เลขา คปภ. คนใหม่นี้เคยเผยวิสัยทัศน์สำหรับการปรับโฉมสำนักงาน คปภ.

“ให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และธรรมาภิบาล รวมทั้งขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลก ตลอดจนสามารถเข้าถึงได้และได้รับการยอมรับจากปราะชาชนทุกระดับ โดยจะบูรณาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างมืออาชีพ เที่ยงธรรม สู่มาตรฐานสากล”

หลายคนอาจไม่คุ้นกับบทบาทของ คปภ. หรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ https://bit.ly/2OQZ3HJ

ที่มา:

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์ (1) , (2)

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/

ทีมกองบรรณาธิการ aomMONEY