สำหรับเพื่อนๆ ชาว aomMONEY ที่ยังมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับ “การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า” วันนี้ aomMONEY ได้รวบรวมคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้มาฝากเพื่อนๆ แล้วครับ มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับ

1. วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ กฟภ. ทำอย่างไร?

สามารถทำตามได้ในบทความนี้เลยครับ https://bit.ly/2V7Mhtr

2. ถ้าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินคืนเมื่อไร?

ระบบจะแจ้งให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้

  • 1. PEA คืนเงินประกัน xx,xxx.00 บาท วันที่ dd/mm/yy บัญชีพร้อมเพย์
  • 2. PEA คืนเงินประกัน xx,xxx.00 บาท วันที่dd/mm/yy บัญชี 123xxxxxxxx1234
  • 3. PEA คืนเงินประกัน xx,xxx.00 บาท รหัส XXXXXX ที่ 7-11

3. เราจะตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้อย่างไร?

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ “เว็บไซต์การไฟฟ้า” https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ โดยกรอกข้อมูลที่ “หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า” และ “หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน” และกดตรวจสอบสถานะได้เลยครับผม

4. ถ้าเจ้าของเงินประกันเสียชีวิตไปก่อนแล้ว จะขอคืนเงินประกันได้อย่างไร?

คำตอบตามนี้ครับ

  • 1. ผู้จัดการมรดก โดยต้องมีบัตรประชาชน คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งเมื่อได้รับเงินคืนไปแล้วต้องนำไปจัดสรรให้แก่ทายาทตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
  • 2. ทายาทตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรทุกคน โดยใช้หนังสือแสดงความยินยอมให้ทายาทหรือบุคคลในครอบครัว เป็นผู้ยื่นขอเงินคืนพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้

5. สามารถให้ สามี บุตร ภรรยา หรือลูกรับเงินประกันแทนได้หรือไม่?

ได้ครับ เฉพาะกรณีที่เลือกรับเป็นเงินสดที่ สนง.กฟฟ. โดยต้องทำการมอบฉันทะ หรือมอบอำนาจให้รับเงินมาแสดงด้วย ซึ่งหนังสือมอบอำนาจ ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ก็สามารถใช้ได้

6. ถ้าที่บ้านมีมิเตอร์หลายลูกสามารถขอรับเงินประกันคืนได้ทั้งหมดหรือไม่?

ได้ทั้งหมดครับ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแนวทางการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ที่กฟภ.กำหนด

7. บ้านพักข้าราชการสามารถขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าได้หรือไม่?

ได้ครับ แต่ว่าต้องมีเอกสารประกอบ ตามนี้ครับ

  • 1. หนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
  • 2. ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (ถ้ามี)
  • 3. หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่มีเลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี กรณีต้องการให้โอนเงิน (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เท่านั้น)

8. การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าผ่านพร้อมเพย์ธนาคารไหนได้บ้าง?

  • 1. กรณีเลือกโอนผ่านพร้อมเพย์ : รองรับได้ทุกธนาคารครับ 
  • 2. กรณีเลือกโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร : เปิดรองรับ 5 แห่ง คือ 

- ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ : 3 แห่งนี้ไม่ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีเพิ่ม

- ธนาคารทหารไทย และธนาคารอิสลาม : 2 ธนาคารนี้ ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติมด้วย

9. กรณีบ้านเช่าที่มีหลายห้อง ผู้เช่าขอคืนเงินประกัน ได้หรือไม่?

บ้านเช่ามีหลายห้อง หากมีการติดตั้งมิเตอร์แยกและวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้ของแต่ละห้อง เจ้าของเงินประกันขอคืนเงินประกันได้ แต่หากผู้เช่าต้องการขอคืนเอง จะต้องมีหนังสือการโอนสิทธิให้รับเงินประกันคืนจากเจ้าของเงินประกันมาประกอบเพิ่มเติมด้วย

10. ถ้าเราไม่ขอเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้หรือไม่ ถ้าไม่คืนจะไ้ดรับสิทธิอะไรหรือไม่ และมีการหมดระยะเวลาของเงินคืนหรือไม่?

ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ขอรับเงินประกันคืนได้ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันสะสมไปทุกๆ ปี จนครบ 5 ปี แล้ว กฟภ. จะนำเงินผลประโยชน์จำนวนที่สะสมไว้คืนให้โดยนำไปหักชำระเป็นค่าไฟฟ้า ซึ่งเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จะขอคืนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีกำหนดระยะเวลาของการขอเงินคืน

อ้างอิงข้อมูลจาก FAQ-การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/