บริษัทจ่ายเงินเดือนให้ แต่พอครบปีไม่มีเอกสารใดๆให้เลย ไม่รู้ว่ารายได้เท่าไร แบบนี้ต้องยื่นภาษีไหม ไม่ยื่นภาษีได้หรือเปล่า พอดีไปถามเพื่อนมา เพื่อนบอกว่าไม่ต้องยื่น แบบนี้ได้เหรอ?

ประโยคข้างต้นนี้คือประโยคคำถาม แต่คำตอบนั้นดูจากหลักการสำคัญ อยู่ 2 ข้อ คือ มีรายได้ถึงเกณฑ์ ต้องยื่นภาษี และ ต่อให้ไม่มีหลักฐานก็สามารถยื่นภาษีได้

1. รายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษี ดูจากไหน ? 

สำหรับคนที่มีรายได้เงินเดือนอย่างเดียว (โสด) ถ้าทั้งปีมีรายได้เกิน 120,000 บาท มีหน้าที่ต้อง ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แม้ว่าจะไม่เสียภาษีก็ตาม ซึ่งถ้าหากเรามีรายได้เกินตามที่ว่ามา ก็ต้องทำหน้าที่ประชาชนโดยการยื่นภาษีให้ถูกต้องครับ

มาตรา 56 ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งข้อความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคม ทุก ๆ ปี ตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งถ้าบุคคลนั้น

    (1) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
    (2) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
    (3) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือ
    (4) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท


2. ต่อให้ไม่มีหลักฐานก็สามารถยื่นภาษีได้

ถ้าใครเคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต จะรู้ว่าเราสามารถหลักฐานตอนยื่นภาษีไม่จำเป็นต้องมี ขอแค่เรากรอกตัวเลขรายได้ถูกต้องก็พอแล้ว ส่วนเรื่องการตรวจสอบเอกสารจะเป็นการขอเพิ่มเติมจากทางพี่สรรพากร ในกรณีที่สงสัยว่าข้อมูลที่เรายื่นภาษีนั้นไม่ถูกต้องครับ

ดังนั้น ถ้าเรารู้ว่าทั้งปีเรามีรายได้เท่าไร ก็สามารถยื่นภาษีได้เลย ไม่ต้องรอเอกสารให้เสียเวลา ซึ่งถ้าหากใครทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นครับ เพราะเรามีข้อมูลนั่นเองครับ

หน้าที่ของนายจ้าง
ในการจัดการเอกสารภาษี

แต่อย่างไรก็ดี กรณีมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ นายจ้างหรือบริษัทมีหน้าที่ต้องออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปให้กับเราครับ เช่น เงินเดือนปี 2562
นายจ้างต้องออกให้ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และโดยปกตินายจ้างมีหน้าที่ต้องออกให้แม้ว่าจะไม่มียอดถูกหักภาษีไว้ก็ตาม เพื่อให้เราใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีครับ

มาตรา 50 ทวิ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
    (1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    (2) ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี
    (3) ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
    อธิบดีมีอำนาจยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกรณีที่เห็นสมควร

ดังนั้นกรณีนี้ สรุปว่า เราควร ติดตามเอกสารจากนายจ้างก่อน ถ้าได้ก็เอามายื่นภาษีให้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ลองเช็คดูยอดรายได้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วยื่นภาษีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม