หลังเกิดเหตุการณ์หญิงสาวทำบัตรประชาชนหาย แต่กลับถูกดำเนินคดีและต้องติดคุกข้อหาฉ้อโกง เพราะมิจฉาชีพนำไปเปิดบัญชีธนาคารมากถึง 9 บัญชี จาก 7 ธนาคาร มาดูกันว่าเมื่อ “บัตรประชาชนหาย” ควรทำอย่างไร

บัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไร?1. เอกสาร / หลักฐาน
- เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับรถ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- ถ้าหากไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปให้การรับรอง

2. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
- ลำดับแรกให้แจ้งบัตรประจำตัวประชาชนหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อลงบันทึกประจำวัน
- ลำดับต่อไปเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน และยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
* หมายเหตุ กรณีที่ยื่นทำบัตรประชาชน กรณีสูญหาย ต่างเขตพื้นที่ที่ตนเองมีชื่ออยู่ ทางนายทะเบียนอาจร้องขอพยานบุคคลเพิ่มเติมได้

3. อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรหาย เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

4. สถานที่ยื่นขอ
สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รีบยืนยันตัวตนและความบริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่รัฐเพียงเท่านี้ คุณก็สามารถป้องกันภัยจากมิจฉาชีพได้แล้วครับ