ภาษีหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน เอามาขอคืนปีนี้ได้ไหม ?  แบบว่าถ้าจะยื่นภาษีปีปัจจุบัน จะเอาภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปีก่อนที่เหลืออยู่มาใช้แทนได้หรือเปล่า ?

ยกตัวอย่างเช่น ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 แต่ยังมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปี 2562
โดยที่เรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอคืน แบบนี้เอามาใช้ได้หรือเปล่า

คำตอบ คือ ไม่ได้ครับผม เพราะถ้าเป็นยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปีไหน เราต้องเอามาใช้ขอคืนสำหรับปีนั้นเท่านั้น โดยได้สิทธิขอคืนภายใน 3 ปี หลังจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดครับ

ถ้าใครเคยอ่านบทความ  ขอคืนภาษีย้อนหลังได้สูงสุดกี่ปี นับยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง? จะเห็นว่าผมพูดถึงกรณีนี้ ว่ามีกฎหมายกำหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ครับ

มาตรา 27 ตรี เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี หรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่
(1) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นรายการ เมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือได้ยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
(2) ในกรณีผู้มีสิทธิขอคืนอุทธรณ์การประเมินตามหมวดนี้ หรือเป็นคดีในศาล ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
คำร้องขอคืนตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้มีสิทธิขอคืนมีภูมิลำเนาหรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด


ดังนั้น ถ้าเรามีภาษีถูกหัก ปี 2562 เหลืออยู่ ต้องขอคืนในปี 2562 แบบนี้ถึงจะถูก โดยเราอาจจะเลือกยื่นเพิ่มเติมสำหรับปีภาษี 2562 แทนก็ได้ครับผม โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครับ 

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม