หากจะออมเงินให้ได้ประสิทธิภาพ เราต้องสร้างวินัยทางการเงินที่ดีเสียก่อน การสร้างวินัยทางการเงินนั้นไม่ยาก ลองมาดูกันค่ะ ว่าทำอย่างไรได้บ้าง

สร้างแรงบันดาลใจ

โดยการเขียนข้อความระบุเป้าหมาย ติดตัว หรือติดไว้ในที่ที่เราได้พบเห็นบ่อยๆ เช่น ภายในปีนี้จะเก็บเงินแต่งงาน การทำแบบนี้เป็นแรงจูงใจ ที่เกิดขึ้นจากภายในของเราเอง

สร้างการยอมรับจากภายนอก

คือการบอกต่อคนอื่นว่า ตนเองนั้นมีวินัยเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้รับกำลังใจที่ดี และได้รับการตอบกลับพฤติกรรมที่ดีของตนเอง การสร้างการยอมรับจากจากผู้อื่น คือแรงขับเคลื่อนที่ดีอย่างหนึ่ง แทนที่จะเก็บไว้คนเดียว ชื่นชมคนเดียว

กำหนดการผูกมัดที่ปรับเปลี่ยนยาก การเพิ่มเงินเก็บในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการฝากเงินเพื่อเป้าหมายบางอย่างผ่านบัญชีที่ไม่สามารถเบิกถอนได้ง่ายๆ

ยอมรับพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี คิดทบทวนตนเองอยู่เสมอว่าอะไรดี อะไรไม่ดี จะช่วยทำให้เราลดการกระทำนั้นๆลง หรือยุติลงในที่สุด

ให้รางวัลสำหรับชีวิตที่มีวินัยบ้าง

เพื่อให้ตัวเองได้ผ่อนคายบ้าง

ออกห่างจากกิเลสทั้งปวง

ไม่ไปอยู่ในที่ๆทำให้ตนเองเกิดกิเลส เช่น ไม่เดินเข้าห้างในขณะที่อยู่ในช่วง sale ออกห่างจากร้านอาหารหรูๆ

แนวทางทั้ง 6 ทางนี้อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้ดีกับทุกคน แต่ก็สามารถช่วยได้บ้าง แต่หากทุกคนมีเป้าหมายในใจอย่างแท้จริงแล้ว เชื่อว่าทุกคนจะสร้างวินัยให้ตนเองเพื่อเป็นบันไดไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน