สิทธิคนพิการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับแต่สังคมไทยกลับมีความเหลื่อมล้ำในจุดนี้ค่อนข้างสูงสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทยสิทธิคนพิการสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปในสังคมไทย