รับประกันเงินฝากอย่างไร

เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.15% ต่อปี ดอกเบี้ยรับเต็ม ไม่ต้องเสียภาษีมีสภาพคล่องสูงเพราะฝากถอนเท่าไหร่ ตอนไหนก็ได้ เราอุ่นใจว่าได้รับเงินฝากคืนแน่นอนเพราะได้รับความคุ้มครองสถาบันการเงิน

รับประกันผู้ฝากเงินอย่างไร

เพียงเปิดบัญชี รับฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก วงเงินคุ้มครอง 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุด 10,000,000 บาทต่อราย 

ตัวอย่าง เรามีเงินฝากคงเหลือในบัญชี 500,000 บาท ได้รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก 0.15% ต่อปี และความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท (มาจากยอดเงินฝากคงเหลือ 500,000 x ความคุ้มครอง 20 เท่า) แตถ้ามียอดเงินฝากคงเหลือเกิน 500,000 บาท เช่น สมมติยอดเงินฝากคงเหลือ 500,001 บาท ส่วนที่เกินมา 1 บาทจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.15% ต่อปีและได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท (ไม่ใช่ 10,000,020 บาท)

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเป็นอย่างไร

>> บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

>> อายุตั้งแต่ 15 - 69 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

>> เปิดบัญชีเริ่มต้น 100 บาท

>> ฝากได้สูงสุดไม่จำกัดวงเงิน

ฟรี!! ประกันอุบัติเหตุความคุ้มครองอะไร

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การสิ้นสุดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

>> ระยะเวลาความคุ้มครองอุบัติเหตุ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

>> เมื่อผู้ฝากปิดบัญชี

>> เมื่อผู้ฝากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะสิ้นสุดลงในวันเกิด ณ เวลา 24.00 น.

>> เมื่อธนาคาร/บริษัทฯ ยกเลิกประกันอุบัติเหตุ

ผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ

>> ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการทำงานประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร/ส่งอาหาร/ขับรถขับจ้าง ผู้ใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต

>> อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย ก่อการร้าย สงคราม การแผ่รังสี การแพร่กัมมันตภาพรังสี หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์

>> บริษัทฯ มีสิทธิบอกยกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือเป็นโรคร้ายแรง ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life หรือมีอาชีพในลักษณะที่เข้าข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life หรือในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

>> ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 66 นี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/43DtXKS

บทความนี้เป็น Advertorial