ขายอาหารออนไลน์หักค่าใช้จ่ายเหมา 60% ได้หรือเปล่า ? คำถามนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ ตรงที่มีคำว่า "ออนไลน์" นี่แหละครับ แต่ก่อนอื่น เรามาดูคำถามเต็ม ๆ กันก่อนดีกว่า


สวัสดีครับ มีเรื่องรบกวนสอบถามเป็นความรู้ ถ้าบุคคลธรรมดาการประกอบกิจการ ขายอาหารออนไลน์ โดยไม่มีหน้าร้าน และปรุงอาหารเอง (ไม่ได้ซื้อมาขายไป) หากจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% ตามหมวดร้านอาหารได้ไหมครับ หรือว่าต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นครับ


แต่ถ้าจะให้คำตอบนี้ถูกต้อง เราต้องลงไปดูที่กฎหมายครับ โดยผมขออ้างอิงกฎหมาย 2 ฉบับให้ลองคิดกันต่อ นั่นคือ

1. พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 11 ระบุเอาไว้ว่า ถ้าเป็น กิจการภัตตาคา สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 60% หรือจะหักแบบตามจำเป็นและสมควรก็ได้ 

มาตรา 8  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ดังต่อไปนี้

(7) การทำกิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่าย ร้อยละ 60

เว้นแต่ผู้มีเงินได้จากกิจการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าตามหลักฐานที่นำมาพิสูจน์นั้นปรากฏว่ามีรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายน้อยกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ข้างต้นก็ให้ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงเท่าหลักฐานที่นำมาพิสูจน์”


2. คำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2544 ระบุให้ความหมายของคำว่า "กิจการภัตตาคาร" คือ กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้

คำว่า “ภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้”

ถ้าเราพิจารณาดูกฎหมายสองส่วนนี้รวมกัน เราจะเห็นว่า กิจการภัตตาคาร นั้น ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่ขอให้ขายอาหารและเครื่องดื่มก็เข้าเกณฑ์เพียงพอ แต่จะกินแบบไหน มันเป็นเรืองของคนสั่งต่างหากครับผม

ดังนั้นพรี่หนอมขอตอบว่า กิจการภัตตาคารออนไลน์ จะเลือกหัก 60% ได้ หรือตามจริงก็ได้แต่จะหักแบบไหนแล้วคุ้มค่า ก็ต้องอยู่ที่ว่าแบบไหนต้นทุนมากกว่า โดยคิดถึงทั้งต้นทุนเวลา และ ตัวเลขนั่นเองครับผม

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม