ลูกค้าธนาคารที่เป็นข้าราชการแม้จะรายได้ไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่ามีสวัสดิการที่ดีมากจนหลายๆ คนยอมแลกกับอัตราเงินเดือนรายเดือนที่ไม่สูงนะครับ ตัวอย่างจากการให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์นี้ มีสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ ที่เป็นสินเชื่อข้าราชการอยู่ 3 โครงการด้วยกัน

คือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562, โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 และโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน แต่ละโครงการกินระยะเวลายาวนานถึง 40 ปีด้วยกัน

เรานำมาแนะนำ 2 โครงการแรกนะครับ เพราะมีระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้

1. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562

โครงการนี้ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 27 ธันวาคม 2562 หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ ก็อาจจะโครงการนี้สิ้นสุดก่อนกำหนดได้นะครับ 

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ 

มีทั้งเพื่อซื้ออาคาร ห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซม เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

ระยะเวลาการกู้

ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ทั้งกู้ใหม่และกู้เพิ่ม) ไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ และอื่นๆ) ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี 

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = MRR-3.76% ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR-3.00% ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR-2.50% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี

ยกเว้นกู้ชำระหนี้/ ซื้ออุปกรณ์

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้คือ

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกกิจ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นและลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้

สำหรับผู้สนใจยื่นกู้ อ่านข้อมูลอย่างละเอียดที่ ธอส. ลิงก์นี้ได้เลยครับ (https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-personnel-loan)

2. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 

โครงการนี้ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2562 หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ ก็อาจจะโครงการนี้สิ้นสุดก่อนกำหนดได้นะครับ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์แก่ที่อยู่อาศัย

ระยุเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้ รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี (ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = 0% ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR - 1.75% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.25% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้คือ

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกกิจ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นและลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ 

สำหรับผู้สนใจยื่นกู้ อ่านข้อมูลอย่างละเอียดที่ ธอส. ลิงก์นี้ได้เลยครับ (https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-pension-fund-14th)

ที่มา

สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ

https://www.ghbank.co.th/product/loan/welfare-loans

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภารครัฐ ปี 2562

https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-personnel-loan

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-pension-fund-14th

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-retired-officer

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Line@ : @aommoney

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/