หลังจากที่เรารู้จักกับความหมายของคำว่า “ขายฝาก” และรู้เรื่องข้อดีต่างๆที่จะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับจากการขายฝากแล้วในตอนที่แล้ว(ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร? ต่างกับจำนองอย่างรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ร?) ในตอนนี้ เราจะมารู้เรื่องราวที่ต้องรู้เพิ่มเติม สำหรับคนที่สนใจจะทำธุรกรรมขายฝาก ว่ามีข้อควรรู้อะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;รบ้าง รวมถึงเรื่องทีต้องรู้ก่อนจะเซ็นสัญญาซื้อและขายฝาก เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่เสียสิทธิประโยชน์และรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ให้ถูกเอาเปรียบรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้


การขายฝากรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ใช่การกู้เงิน

"ถึงแม้ว่ารูปแบบจะคล้ายกับการกู้เงิน แต่ในทางกฎหมายนั้น การขายฝากรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ใช่การกู้เงิน"

เพราะว่ารู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่มีการกำหนดให้ผู้ขายฝากมีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในแต่ละเดือน แม้ว่าจะมีสิทธิที่จะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุดถึง 15% ต่อปี หรือ 1.25 % ต่อเดือนก็ตาม กำหนดการชำระค่าตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

ถ้าให้สรุปง่ายๆอีกที การขายฝาก คือ การซื้อขายทรัพย์สินและให้โอกาสแก่ผู้ขายฝากในการซื้อคืน โดยผู้ขายฝากสัญญาว่าจะมารู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ทรัพย์สินคืน และให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝากนั่นเอง


ยกตัวอย่างเช่น นาย A ขายฝาก ที่ดินให้กับนาย B ในมูลค่า 2 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อครบสัญญาจะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนในราคา 2.30 ล้านบาท แบบนี้นาย B จะรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับผลตอบแทนจำนวน 300,000 บาท (คิดเป็น 15% ต่อปี)


ดังนั้นอย่าสับสนระหว่างการ 'ขายฝาก' และการ 'กู้เงิน' โดยสำหรับผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากนั้น มีเรื่องสำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจ ก่อนที่จะเซ็นสัญญาขายฝาก ดังต่อรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปนี้

รู้และเข้าใจ ก่อนเซ็นสัญญาซื้อ-ขายฝาก

ปัญหาในการขายฝาก

สำหรับปัญหาในการขายฝากนั้น สามารถเกิดรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้มากมาย ตั้งแต่

  • การกระทำสัญญาที่รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การทำสัญญาโดยปากเปล่า
  • ผู้รับซื้อฝากบางรายมีการโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นทั้งๆที่่ยังรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ครบกำหนดรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอน
  • ผู้รับซื้อฝากรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่สามารถตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ หรือความเข้าใจที่ผิดพลาดทำให้ประเมินสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น หรือ การกำหนดราคาขายฝากต่ำกว่าความเป็นจริงที่ผู้ขายฝากควรรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้
  • มีปัญหาในการรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนคืน เช่น การที่ผู้รับซื้อฝากรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ม่ยอมให้รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนสินทรัพย์คืน แม้ว่าผู้ขายฝากจะจ่ายเงินรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนทรัพย์สินนั้นครบถ้วนแล้วก็ตาม

จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่กระทำสัญญาหรือใช้ช่องว่างที่ทำให้ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซือฝากเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งเวลาและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

อย่างรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;รก็ตามสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ คือ การมีข้อมูลที่ครบถ้วน หรือผู้ช่วยที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้จริง รวมถึงมีการประเมินราคาที่ถูกต้องจากผู้ประเมินราคาที่รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับการรับรองจากกลต. จะช่วยให้ธุรกรรมการขายฝากนั้นเป็นรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ปรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้อย่างยุติธรรมและถูกต้อง

รู้และเข้าใจ ก่อนเซ็นสัญญาซื้อ-ขายฝาก

โดย ZAZZET นั้นเป็นเว็บรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ซต์จับคู่ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการด้านขายฝากอสังหาริมทรัพย์ออนรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ลน์ด้วยระบบ Online Matching จับคู่ทรัพย์กับผู้รับซื้อฝากคุณภาพ ช่วยคัดกรองและรวบรวมที่ดินจากผู้ขายฝากและเป็นแหล่งรวมผู้รับซื้อฝากคุณภาพรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ว้ในที่เดียว โดยมีทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะช่วยแนะนำบริษัทประเมินที่รู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้รับความเห็นชอบจากกลต. และยังให้คำปรึกษาเรื่องการขายฝากตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เปลี่ยนให้เรื่องขายฝากนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและสบายต่อทุกฝ่าย

สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ด้ที่ http://www.zazzet.com/

รู้และเข้าใจ ก่อนเซ็นสัญญาซื้อ-ขายฝาก

บทความหน้าพบกับ

  • กฎหมายกับการซื้อ-ขายฝาก ฉบับเข้าใจง่าย ครบจบในบทความเดียว
  • เคลียร์ข้อสงสัย เรื่องกฎหมายอัตราค่าตอบแทน และระยะเวลาสัญญาขายฝาก รวมถึงการรู้ลึก-รู้จริงเรื่องขายฝาก-by-zazzet;ถ่ถอนทรัพย์