Stock

Latest Posts

icon calendarJune 2, 2023 3:41 pm

StockLend by NestiFly มีหุ้นในSETก็กู้เงินได้

“การวางแผนการเงิน” คือหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องทำในทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อบริหารจัดการเงินในมือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีเงินใช้เพียงพอ และมีเงินเหลือเก็บเพียงพอ

icon calendarMarch 2, 2023 3:54 pm

“อย่าเลือกหุ้น แต่ให้เลือกธุรกิจ” Secret Sauce ความสำเร็จของ วอร์เรน บัฟเฟตต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ ชาลีย์ มังเกอร์
ประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้ได้ก็คือการเป็น “นักเลือกธุรกิจ” ไม่ใช่ “นักเลือกหุ้น” ต่างหาก

error: