เทคโนโลยีทำให้ชีวิตดีขึ้น….การทำธุรกิจก็เช่นกัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น ในการดำเนินธุรกิจก็เช่นกัน โดยเทคโลยีสามารถเข้าไปช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้รอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ระบบหลังบ้าน 

เช่น ระบบบัญชีการเงิน การรับคำสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต ไปจนถึงระบบหน้าบ้าน ที่ธุรกิจนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น ระบบการขาย ระบบคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการทำการตลาดบนช่องทางดิจิทัลที่คนไทยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดี  เราจะเห็นได้ว่าหลายๆ ธุรกิจเริ่มมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น

แต่รู้หรือไม่ว่า ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้


iiG บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย 

iiG หรือ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

(1) ธุรกิจของ iiG เอง ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบซอฟต์แวร์ CRM จาก Saleforceและยังมีธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

(2) iCE หรือ ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ iiG ถือหุ้นอยู่ 100% ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษา
 ด้านระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบซอฟต์แวร์ ERP จาก Oracle

(3) iiXP หรือ บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ที่ iiG ถือหุ้นจำนวน 99.97% ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)   


iiG เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจในยุค Disruption


iiG กับธุรกิจที่ปรึกษาด้าน CRM Solution 

CRM หรือระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) 

เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เห็นข้อมูลลูกค้า นำข้อมูลไปวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบและเวลาที่ลูกค้าต้องการได้  เพื่อสร้างความประทับใจ ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดจากการใช้สินค้าและบริการ โดยเป้าหมายสูงสุดของการทำ CRM คือ เพื่อเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป 


iiG - ตัวแทนให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์ CRM อันดับ 1 ของโลกจาก Salesforce

Salesforce คือ แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์หลากหลายทางธุรกิจ จากอเมริกา โดยบริษัท Salesforce.com, Inc. แพลตฟอร์มของ Salesforce มีหลากหลาย โดยเฉพาะงานด้าน CRM ซึ่งถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการใช้งานด้าน CRM แพลตฟอร์มจะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด บนคลาวด์ (Cloud Computing) ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) หลังจากนั้นจึงใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และนำไปต่อยอดตามแผนงานขององค์กร เช่น การกระตุ้นยอดขาย, สร้างระบบริการหลังการขาย, สร้างแคมเปญทางการตลาด เป็นต้น 


iCE กับธุรกิจที่ปรึกษาด้าน ERP Solution
 ERP หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบที่เปรียบเสมือนพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงานขาย ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันและต่อเนื่องกัน ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน สามารถทำงานในลักษณะ Real Time อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีและมาตรฐานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 


 ICE -  ตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จาก Oracle

Oracle คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จากบริษัทสัญชาติอเมริกัน Oracle Inc. ที่ตอบสนองความต้องการทุกด้านขององค์กร โดย Oracle ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ระบบคลาวด์  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร ไปจนถึงการให้บริการคำแนะนำต่างๆที่ช่วยต่อยอดธุรกิจ 


iiXP กับธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Brand & Customer Experience และ Digital Marketing 

iiXP เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือ iiG ที่ต่อยอดจากระบบ CRM โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ การบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า ไปจนถึงการทำตลาดดิจิทัลเป็นหลัก โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่วยองค์กรค้นหาสิ่งที่องค์กรยังขาดอยู่ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ ก่อนจะนำมาวางโครงสร้างและลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารักและชื่นชอบในแบรนด์
 

ประสบการณ์หลากหลายอุตสาหกรรม กับการให้บริการองค์กรชั้นนำของเมืองไทย

กลุ่มลูกค้าของ iiG และบริษัทย่อยครอบคลุมอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงพยาบาล การสื่อสารและโทรคมนาคม พลังงานและสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และ consumer product  ตัวอย่างลูกค้าของ iiG และบริษัทในเครือ อาทิ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น


iiG เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจในยุค Disruption

จากงบการเงินโดยภาพรวมตั้งแต่ปี 2560 – 2562 จะพบว่ารายได้และกำไรในปี 2562 มีการเติบโตค่อนข้างมาก สาเหตุเกิดมาจากการเข้าซื้อ iCE ทั้ง 100% เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ส่งผลให้ภาพรวมรายได้และกำไรเติบโตดี จากเดิมที่มีธุรกิจด้าน CRM กินสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 91.94% ในปี 2561 ก็กลายมาเป็น CRM : ERP เท่ากับ 55.32 : 36.90 ในปี 2562 

ภาพรวมของรายได้มีการเติบโตจากปี 2560 – 2562 อยู่ที่ 16.51% และ 94.08% ตามลำดับ ส่วนภาพรวมกำไรสุทธิมีการลดลง 20.71% ในปี 2561 ก่อนจะเติบโต 162.07% ในปี 2562 ภาพรวมจึงเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับมาจากการเข้าซื้อกิจการ iCE ค่อนข้างชัดเจนมาก ทั้งในเรื่องของการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มกำไรสุทธิ รวมไปถึงการกระจายสัดส่วนรายได้
 ให้สมดุลมากขึ้น ลดการพึ่งพารายได้จากภาคธุรกิจเดียว

ในส่วนของงบการเงินของบริษัท iCE ที่ iiG เข้าควบรวมกิจการ มีการเติบโตของรายได้ จากปี 2560 - 2562 อยู่ที่ 22.90% และ 22.37%


iiG เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจในยุค Disruption


ส่วน iiXP ยังไม่ได้มีภาพของสัดส่วนรายได้ที่ชัดเจนมากนัก ตรงนี้คงต้องมองไปถึงอนาคต ว่าจะสร้างการเติบโตอย่างไร เพราะธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ของแบรนด์และการตลาดดิจิทัล ก็ถือว่าเป็นภาพที่สำคัญและน่าสนใจมาก สำหรับธุรกิจที่ให้บริการในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาเช่นนี้

iiG กำลังจะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น

iiG กำลังจะประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน ให้กับนักลงทุนทั่วไปเป็นจำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของโครงสร้างบริษัทหลังจาก IPO เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเองมีแผนจะนำเงิน ที่ได้จากการลงทุนในครั้งนี้ มาพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยและก่อตั้ง Innovation Lab เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนพนักงานและเพิ่มศักยภาพพนักงาน ทั้งนี้เพื่อจะสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นักลงทุนที่สนใจ สามารถร่วมฟังข้อมูลได้ที่งาน Online  Roadshow 17 กรกฎาคมนี้

ทาง iiG จะจัด  OnlineRoadshow วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) นักลงทุนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่นี่ https://www.eventpop.me/e/9231 และถ้าหากอยากอ่านเป็นเอกสาร สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ได้โดยตรง  บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาแนะนำซื้อ ถือ หรือขายหลักทรัพย์ เพียงแต่สรุปข้อมูลสำคัญ
เพื่อให้นักลงทุนได้อ่านเพื่อเป็นความรู้ด้านการลงทุนเท่านั้น

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

บทความนี้เป็น Advertorial