สำหรับนาทีนี้ประเด็นร้อนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งปี62 ที่กำลังใกล้เข้ามาถึงแต่ที่ร้อนแรงกว่าน่าจะเป็นเรื่องการยุบพรรคไทยรักษาชาติ ก่อนจะถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าเพียงแค่ 10 วัน เรามาไล่เลี่ยงดูกันค่ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นอย่างไรและจบที่ตรงไหน

Real time ออนไลน์ เกาะติดทุกกระแสที่กำลังมา บอกลาทุกการตกเทรน "สรุปเหตุการณ์ยุบพรรค เลือกตั้ง 62 และจุดจบพรรคไทยรักษาชาติ"

เนื่องจากข่าวใหญ่ล่าสุดนั้นก็คือการยุบพรรคไทยรักษาชาติวันนี้เราจะพาไปดูกัน ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนจะมาถึงจุดจบของพรรคไทยรักษาชาติ 

เริ่มจากวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พรรคไทยรักษาชาติ ยื่นพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียว และยังไม่ทันจะข้ามวัน "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ก็ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง และทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

จากนั้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นำโดย พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้ยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

[ ซึ่งมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มีใจความดังนี้

เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

(1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

(2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(3) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74

(4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ]

สุดท้าย วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศาล รธน. ได้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ส่งคำร้อง ตัดสิทธิ์คณะกรรมการพรรค 10 ปี ทำให้ทุกอย่างที่พรรคไทยรักษาชาติทำมาทั้งหมดเป็นโมฆะ และส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค 13 คนถูก "ตัดสิทธิเล่นการเมือง 10 ปี" , ห้ามมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคใหม่ภายใน 10 ปี , ผู้สมัคร ส.ส. ของ ทษช. 282 คน ต้อง "แพ้ฟาล์ว" ทันที และห้ามใช้ชื่อ ชื่อย่อ โลโก้พรรคที่ถูกยุบอีกต่อไป


นอกจากพรรคไทยรักษาชาติแล้วยังมีอีก 2 พรรคที่มีข่าวถูกยื่นให้มีการยุบพรรคได้แก่พรรคอนาคตใหม่และพรรคพลังประชารัฐ

โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พรรคอนาคตใหม่นั้นถูกนายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือต่อ กกต. เรื่องเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ใส่ประวัตินายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเวลา 5 เดือน เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 73 (5) ของ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง 2561 (จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือ ส.ส.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวน หาก กกต.วินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเกิดความไม่สุจริต กกต.มีอำนาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ได้

Real time ออนไลน์ เกาะติดทุกกระแสที่กำลังมา บอกลาทุกการตกเทรน "สรุปเหตุการณ์ยุบพรรค เลือกตั้ง 62 และจุดจบพรรคไทยรักษาชาติ"

ส่วนพรรคพลังประชารัฐนั้น ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ ยื่นคำร้อง 2 ฉบับ ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้พิจารณาและวินิจฉัยส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชารัฐ

โดยคำร้องแรกกล่าวถึงการกระทำความผิดที่ขัดต่อธรรมนูญ 

1.ความเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลมีวัตถุประสงค์จัดตั้งพรรคที่ผิดกฎหมาย 

2.มีกลุ่มบุคคลที่เข้าครอบงำการจัดตั้งพรรคโดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง 

3.กลุ่มบุคคลเข้าครอบงำพรรคโดยทางตรงและทางอ้อมลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

4.พรรคพลังประชารัฐ กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

 ส่วนคำร้องที่สอง เป็นการขอคัดค้านการประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ซึ่งอยู่ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ตามมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เข้าลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยื่นเรื่องให้ยุบพรรคพลังประชารัฐเนื่องจาก พรรคพลังประชารัฐเสนอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งไม่ได้เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซึ่งในปัจจุบันเรื่องการดำเนินการดังกล่าวก็ยังคงเงียบหายไป

สุดท้ายในวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองให้เลือกจำนวนกี่พรรคก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป แต่อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ด้วยล่ะ

 

Credit :

https://www.bbc.com/thai/thailand-47465782

https://www.bbc.com/thai/47353524

https://www.thairath.co.th/content/151349

https://www.matichon.co.th/politics/news_1395574

https://news.thaipbs.or.th/content/278137

https://www.thairath.co.th/content/1506733

https://www.thairath.co.th/content/1496955

https://news.mthai.com/politics-news/711437.html