Latest Posts

ภาษีไขมันและความเค็ม
icon calendarOctober 29, 2018 11:27 am

“ภาษีไขมันและความเค็ม” ที่สรรพสามิตชงแผนเก็บ เป็นเพราะรักประชาชนหรือถังแตก ?

หลังจากกรมสรรพสามิตมีแนวคิดจะเก็บ “ภาษีไขมันและความเค็ม” จากสินค้าที่มีไขมันและความเค็มในปริมาณมาก โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

error: