Latest Posts

icon calendarApril 5, 2023 2:17 pm

ความรู้การเงินคือเครื่องมือสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิต – กิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจลงทุนศาสตร์ กับหนังสือเล่มใหม่ ‘ยอดมนุษย์เงินเหลือ’

‘เงิน’ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ โลกก็ยังคงขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม และมันคือเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตแบบที่เราฝันเอาไว้ด้วย

error: