TEAMG หรือ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) คือบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งคนสำคัญคือ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัยและเพื่อน โดยมีความเชื่อมั่นว่าวิศวกรไทยมีความสามารถไม่แพ้วิศวกรต่างชาติ และสามารถรับงานที่ปรึกษาโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนได้เช่นกัน

TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ

ธุรกิจงานที่ปรึกษา TEAMG ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง?

ธุรกิจในเครือ TEAMG จะเป็นงานบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (ไม่ใช่ผู้รับเหมาก่อสร้าง) 

 ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สมมติเราเป็นนายทุนอยากปลูกโรงงานสักหลัง เราก็ต้องการบริษัทที่มีความรู้ด้านงานวิศวกรรมอย่างรอบด้าน TEAMG ก็จะรับงานตรงนี้ เช่น คัดเลือกพื้นที่ตั้ง วางคอนเซ็ป ศึกษาความเป็นไปได้ คำนวณผลตอบแทน ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและออกแบบโครงการ โดยนายทุนต้องไปหาผู้รับเหมา
มาสร้างโครงการอีกทีหนึ่ง (รับคัดเลือกและบริหารสัญญาให้) โดย TEAMG ก็จะมีหน้าที่คอยดูแลโครงการให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินงานไปได้ตามแบบและเป็นไปตามแผนงาน ของโครงการ เรียกว่าครอบคลุมทุกกระบวนการสร้างโครงการตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ TEAMG รับงานได้หมดและดูแลจนจบเลย โดยหากแบ่งโดยละเอียดจะแบ่งเป็น 3 ส่วนงานด้วยกัน 


1. ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study & Design)

  • การวางแผนแม่บท ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำรวจและออกแบบรายละเอียด รวมไปถึงศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMSC)

  • การบริหารจัดการโครงการ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบรับมอบงาน

3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

  • การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน ถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ การทำแบบสามมิติ และการฝึกอบรม


TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ

ทำไมจึงบอกว่า TEAMG เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับหัวกะทิ

อย่างแรกเลยต้องอธิบายถึงความครบวงจรเพราะบริษัทและผู้บริหารมีประสบการณ์และอยู่ในอุตสาหกรรมโดยตรง (ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี) บริษัทมีวิศวกร สถาปนิก และนักวิชาการมืออาชีพในเครือบริษัทมากกว่า 1,450 คน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่สุด TEAMG สามารถรับงานได้บูรณาการและหลากหลาย โดยมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมความต้องการหลากหลายสาขาทางวิศวกรรม แบ่งหลักๆ เป็น 5 สาขา ได้แก่ งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ งานด้านทรัพยากรน้ำ งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค งานด้านสิ่งแวดล้อม และงานด้านพลังงาน 

TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ

อีกความน่าสนใจคือพอร์ตลูกค้าของ TEAMG ที่ค่อนข้างกระจายตัว

บริษัทได้รับงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และงานต่างประเทศจำนวนมาก โดยพอร์ตของลูกค้าจะกระจายตัวและไม่พึ่งพากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ อย่างในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากภาครัฐบาล 49.69% ภาคเอกชน 24.46% งานโครงการต่างประเทศ 21.34% และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีก 4.51% ถึงแม้ว่าสัดส่วนทั้ง 3 งานแรกจะดูเป็นก้อนใหญ่ แต่เมื่อแกะไส้ในแล้วก็พบว่าลูกค้าของ TEAMG มีเยอะมาก กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่และซับซ้อนในภูมิภาคที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของผู้ลงทุนชาวไทย บริษัทข้ามชาติ และผู้ลงทุนในท้องถิ่น


TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ

TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ


เมื่อมาดูงบการเงินก็พบการเติบโตทั้งรายได้และกำไรสุทธิ

ภาพรวมรายได้ของ TEAMG มีการเติบโตทบต้นอยู่ที่ 3.14% ในรอบปี 2558 – 2560 ในขณะที่ภาพรวมของกำไรสุทธิมีการเติบโตทบต้นอยู่ที่ 38.69% ROE ยืนเหนือ 15% ได้อย่างต่อเนื่อง สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ล่าสุดอยู่ที่ 2.08 เท่าซึ่งจะลดลงจากการได้ส่วนทุนมาเพิ่มจากการเปิดขายหุ้น IPO อีกในอนาคต แต่ถ้านับเฉพาะหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารจริงๆ D/E เหลือแค่ 0.25 เท่า (ยังไม่รวม IPO ด้วยซ้ำ)


TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ

TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ


สุดท้ายคงต้องพูดถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

นอกจาก Backlog (งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ) ของเก่าที่ยังเหลืออยู่รวม 3,473.94 ล้านบาทแล้ว บริษัทเองก็มีโครงการที่จะเติบโตในอนาคตอีกหลายช่องทางแง่มุม โดยบริษัทตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต 

เงินทุนก้อนใหม่ที่ได้มาจากการไอพีโอจะนำไปใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) ที่จะเพิ่มศักยภาพให้เพียงพอกับทุกโครงการ


นอกจากนี้จะยังลงทุนในการสร้างบุคลากรเพื่อเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ติมอร์-เลสเต สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ถือว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดและมีศักยภาพการเติบโตอีกสูงมาก และยังตั้งเป้าที่จะขยายตลาดให้ครบ 10 ประเทศในอาเซียน เพราะประเทศเหล่านี้ ยังต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก

TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับหัวกะทิ

TEAMG จึงมีความน่าสนใจสำหรับการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานประเทศหลังจากนี้

หากใครมองว่าประเทศไทยจะมีการเติบโตของระบบสาธารณูปโภคและ Mega Project ที่วางแผนกันไว้มาอย่างยาวนานจะมาจริง บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมย่อมได้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาแนะนำซื้อ ถือ หรือขาย แต่เขียนขึ้นเพื่อเล่าภาพของบริษัทและลักษณะธุรกิจเท่านั้น

หากสนใจลงทุน สามารถดูข้อมูลบริษัทและการบริหารงานเพิ่มเติม ได้ที่  http://www.teamgroup.co.th พนักงานกว่า 1,450 คน แถมคัดสรรมาแต่หัวกะทิทั้งนั้น ใหญ่โตโอฬารจริงๆ 

เกือบลืม ... TEAMG จะเปิดไอพีโอวันแรก (1st Day Trade) วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นี้แล้วนะ


ลงทุนศาสตร์ - Investerest

บทความนี้เป็น Advertorial