“ประกันสังคม” คือ กองทุนที่ให้หลักประกันในการดำรงชีวิต ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน โดยมีอัตราการหักเงิน 5% ของเงินเดือน (หักสูงสุด 750 บาท) เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า “750 บาท” ที่ถูกหักไปจากเงินเดือนเพื่อจ่ายประกันสังคมในทุก ๆ เดือน เราได้ประโยชน์อะไรกันบ้าง...

วันนี้ aomMONEY เลยอาสาสรุปเป็น 7 ข้อสิทธิประกันสังคมที่ "มนุษย์เงินเดือน" ต้องรู้! มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ทุกคนครับ

1. สิทธิกรณีเจ็บป่วย

สำหรับผู้ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆ สามารถที่จะใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตนเลือกไว้ตามบัตรรับรองสิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้แต่อย่างใดครับ

แต่ในกรณีที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง เพื่อนๆ อาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อนนะครับ แล้วจึงค่อยรอเบิกค่ารักษาในภายหลัง

2. สิทธิกรณีคลอดบุตร

สำหรับผู้ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน สามารถที่จะเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง และยังได้รับเงินสงเคราะห์ลาคลอด 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (ฐานเงินสูงสุดที่ 15,000 บาท) อีกด้วยครับ

3. สิทธิกรณีทุพพลภาพ

ทุพพลภาพ คือ การสูญเสียอวัยวะในร่างกาย หรือ การสูญเสียภาวะจิตใจปกติ ที่ทำให้ความสามารถในร่างกายทำงานได้ลดลง โดยเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ ผู้ประกันตนจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งในกรณีที่รุนแรงผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างตลอดชีวิต แต่หากเป็นกรณีไม่รุนแรงจะได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดครับ

4. สิทธิกรณีเสียชีวิต

หากมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์ตามเกณฑ์การส่งเงินสมทบที่กำหนดครับ

5. สิทธิกรณีชราภาพ

ในกรณีที่ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี และส่งประกันสังคมไม่ครบ 180 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จ ซึ่งมีลักษณะเป็นเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าผู้ประกันตนมีการจ่ายค่าประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 180 เดือน ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญ ซึ่งเป็นเงินที่จะได้รับทุก ๆ เดือน ตลอดชีวิตครับ

6. สิทธิกรณีว่างงาน

เมื่อถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน 180 วัน (ประมาณปีละไม่เกิน 45,000 บาท) แต่หากเป็นการลาออกหรือสิ้นสุดงาน จะได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยแทนครัว

7. สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร

หากมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายอายุไม่เกิน 6 ปี ผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่าสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท ต่อ 1 คน (สูงสุด 3 คน)

อ่านมาถึงตรงนี้กันแล้ว หากใครที่ไม่มั่นใจว่าตนเองมีสิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง ก็สามารถตรวจเช็คสิทธิประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้

ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

เรื่องสิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิพื้นที่ฐานที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรรู้ไว้นะครับ 

เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดแชร์ เพื่อเป็นความรู้ต่อๆ กันนะครับ 

ทีมกองบรรณาธิการ aomMONEY 

ที่มา : https://www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=2222

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/