ทำไมซื้อ RMF แล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษี

 

ไม่ได้ลดหย่อนภาษีเพราะ "ผิดเงื่อนไข RMF" นะจ๊ะ

การผิดเงื่อนไขการลงทุนมี 2 รูปแบบคือ ซื้อและขาย

การซื้อ

==> ซื้อเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าผิดเงื่อนไข มีผลตอนขายเพราะจะต้องนำกำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อเกินไปนั้นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)

ทำไมซื้อ RMF แล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษี

==> ซื้อน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดก็ถือว่าผิดเงื่อนไข ต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีย้อนหลังไป 5 ปีปฏิทิน ซึ่งต้องชำระคืนในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ตัวอย่าง สมมติซื้อขั้นต่ำได้ 5,000 บาท

 

ทำไมซื้อ RMF แล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษี

 

อธิบายตารางการซื้อ

กรณีที่ 1

การระงับการซื้อ 2 ปีต่อเนื่องกัน จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง คือ ตั้งแต่ปีที่ 2-6 ชำระคืนภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8

กรณีที่ 2

การซื้อต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำก็จะเหมือนว่าเราระงับการซื้อ ซึ่งจะต้องเสียประโยชน์ดังนี้

  • ผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีที่ซื้อ
  • ต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ5 ปีปฏิทินย้อนหลัง ตั้งแต่ปีที่ 2-6 ชำระคืนภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 8 อีกด้วย

กรณีที่ 3

การซื้อไม่ถึงเกณฑ์จึงไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อยภาษีในปีที่ 7 ได้ก็เหมือนกับการระงับการซื้อ แต่พอปีที่ 8 ซื้อตามเงื่อนไข ทำให้ผู้ลงทุนไม่ผิดเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการซื้อต่อเนื่อง

หมายเหตุ กรณีที่ 1-2

  • ถ้าผู้ลงทุนทำการคืนภาษีล่าช้าก็จะถูกชำระเงินเพิ่มด้วยอัตรา1.5%ต่อเดือนของยอดเงินภาษีที่ต้องชำระคืนและอาจจะถูกเบี้ยปรับเพิ่มด้วยถ้าไม่ดำเนินการคืนภาษีให้เรียบร้อย
  • ถ้าผู้ลงทุนคืนภาษีเรียบร้อยแล้วและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยการซื้อ RMF ในปีที่ 8 ให้นับอายุการถือ RMF ตั้งแต่การซื้อ RMF ครั้งแรก

 

การขาย

ทำไมซื้อ RMF แล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษี

 

เงื่อนไขสำคัญเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

  1. ต้องถือ RMF มาไม่น้อยกว่า 5 ปีตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกโดยจะนับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF เท่านั้น
  2. ขายคืนในขณะที่ผู้ลงทุนอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์

ถ้าไม่ตรงกับ 2 เงื่อนไขนี้ถือว่า “ผิดเงื่อนไข” โดยเงื่อนไขการขายมีดังนี้

 

ทำไมซื้อ RMF แล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษี

 

หมายเหตุ

  1. ในกรณีที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนสามารถถือ RMF ต่อไปได้ โดยอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อเพิ่มก็ได้ หากเลือกขาย RMF  Capital gain ได้รับยกเว้นภาษี
  2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ(ต้องได้รับใบยืนยันจากแพทย์)นั้นไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน