"TQM" หรือ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยมีบริษัทย่อยได้แก่ (1) TQM Insurance Broker ที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทุกรูปแบบที่ TQM Insurance Broker ขายจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ.แล้วทั้งสิ้น  (2) TQM Life Insurance Broker ที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและ (3) Casmatt บริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลักซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด “TQLD” ที่ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”)

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจนายหน้าประกันภัย และมีวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์บริการทั่วประเทศ รวม 74 สาขา และ 21 ศูนย์บริการ โดยมีรูปแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสิ้นกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาจากบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 40 แห่ง

ทำไมถึงเรียก TQM ว่านายหน้าประกันภัยยุค 4.0?

เหตุผลสำคัญคือธุรกิจอีก 2 อย่างที่ TQM ถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างทันสมัยและสามารถตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีกระบวนการการซื้อประกันภัยแตกต่างไปจากอดีต จากยุคก่อนที่ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจะถูกขายผ่านตัวแทนเป็นหลัก ก็ขยับขยายมาขายผ่านนายหน้าและธนาคารมากขึ้น จนล่าสุดเมื่อมาถึงในยุคออนไลน์ก็ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกซื้อประกันภัยเปลี่ยนไปอีกครั้ง โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาเปรียบเทียบจุดดีจุดเด่นของประกันภัยจากแต่ละค่ายก่อนตัดสินใจทำประกัน

ธุรกิจ TQLD คือธุรกิจให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยออนไลน์

อีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ คือ TQLD หรือ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย ผ่านรูปแบบการกรอกข้อมูลและแสดงข้อมูลกรมธรรม์ผ่านเว็บไซต์ www.noon.in.th ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปเลือกเปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยที่สนใจได้เอง เมื่อลูกค้าตัดสินใจได้ บริษัทก็จะทำการเก็บข้อมูลและให้ตัวแทนของบริษัทติดต่อไปนำเสนอกรมธรรม์

สังเกตว่าระบบการทำงานของ TQLD ช่วยลด pain point ของธุรกิจนายหน้าประกันภัยไปได้มาก ทั้งในมุมผู้บริโภคและผู้ขาย ผู้บริโภคเองก็ไม่กดดันว่าจะต้องรีบตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังคงสามารถปรับข้อมูลเพื่อศึกษากรมธรรม์ที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องกดดัน จนเลือกช้อยส์ที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆ ในขณะที่ฝั่งผู้ขายก็ขายได้อย่างสบายใจ เพราะลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาย่อมมีความตั้งใจจะซื้อประกันภัยอยู่แล้ว พูดคุยด้วยข้อมูลและกรมธรรม์ เรียกว่ามีความสุขกันทุกฝ่าย

นอกจาก TQLD (TQM ถือหุ้น 40.0%) แล้ว Casmatt หรือบริษัท แคสแมท จำกัด (TQM ถือหุ้น 100.0%) ก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจในกลุ่มบริษัทฯ โดย Casmatt ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เช่น ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ งานวิจัยตลาดดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล เป็นต้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความเป็น 4.0 ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเจาะและทำการตลาดออนไลน์ ตรงนี้แสดงให้เห็นว่า TQM มีองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างเต็มเปี่ยม ถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

/1  ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่จัดทำโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่ (Reclassification) และปรับปรุงรายการงบการเงินในปี 2558 – 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมปี 2560 ดังนั้น ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เท่ากับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงในงบการเงินรวมปี 2559
/2 ดำเนินการโดย TQM Broker และ Casmatt
/3  รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อปรับโครงสร้าง รายได้จากการให้บริการและให้คำปรึกษา เงิน  ชดเชยค่าเสียหาย รายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์จาก Casmatt เป็นต้น

จากข้อมูลงบการเงินของ TQM ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่า รายได้หลักกว่า 90% ของ TQM มาจาก TQM Broker ที่เป็นผู้ขายประกันวินาศภัย สอดคล้องกับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายกว่า 130 ผลิตภัณฑ์ และรายได้ส่วนนี้ก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือมาจาก TQM Life ที่ยังไม่ใช่รายได้ก้อนใหญ่นัก ส่วนธุรกิจ Casmatt และ TQLD จะเป็นประโยชน์ในการสร้างกลวิธีในการพัฒนาการขายของ TQM Broker และ TQM Life ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและในอนาคต

หมายเหตุ:  

/1  ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่จัดทำโดยบริษัทฯ  ซึ่งจะมีจำนวนไม่เท่ากับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558ที่แสดงในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการปรับปรุงงบการเงินในปี 2558 – 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมปี 2560

สำหรับงบกำไรขาดทุนของ TQM ย้อนหลัง 2558 – 2560 ถือว่ามีการเติบโตของรายได้และกำไรค่อนข้างเด่นชัด รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 2,184 ล้านบาท 2,226 ล้านบาท และ 2,281 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 140 ล้านบาท 178 ล้านบาท และ 268 ล้านบาทตามลำดับ รายได้มีการเติบโตเฉลี่ย 2.20% ต่อปี ในขณะที่กำไรเติบโตเฉลี่ย 38.24% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงทีเดียว ในขณะงบการเงินงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561 ก็มีการเติบโตทั้งในแง่ของรายได้และกำไรสุทธิ

ภาพรวมของ TQM จึงเรียกได้ว่ามีงบการเงินที่มีการเติบโตของทั้งแง่รายได้และกำไรสุทธิ ในด้านของพื้นฐานธุรกิจก็ต้องถือว่ายังมีโอกาสอีกมาก เพราะขนาดตลาดประกันภัยถือว่าใหญ่มาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นนายหน้าอยู่ระดับ 2,000 กว่าล้านบาทต่อปี ถ้าเทียบกับขนาดตลาดแล้วก็ยังถือว่ามีศักยภาพในการจะเติบโตได้อีก

ความน่าสนใจคือ TQM ให้ความสำคัญกับพลวัตของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปไว เห็นได้ชัดจากการลงทุนใน Casmatt ที่มีจุดโฟกัสเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และ TQLD ที่มีแนวคิดการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ Fintech ที่จะเข้ามาปฏิวัติการซื้อขายประกันภัยแบบเดิมๆ ให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมากขึ้น

ขีดเส้นใต้ว่าบทความนี้ไม่ใช่การแนะนำซื้อ ถือ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด แต่เป็นการสรุปข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าใจภาพธุรกิจและสามารถนำไปทำการบ้านต่อยอดได้ บวกกับความเห็นของผู้ใช้บริการจริงของ TQLD ที่เรียกว่าโดยส่วนตัวประทับใจกับเว็บไซต์ noon มากทีเดียว

ยุคนี้จะลงทุนทั้งที ต้องมองหาอะไรที่ 4.0 กันหน่อยแล้ว!

ลงทุนศาสตร์ - Investerest

บทความนี้เป็น Advertorial