ใบเสร็จรับเงิน (ผู้ได้รับเงินเป็นผู้ออก) เป็นเอกสารที่ถือว่าถูกต้องที่สุดและปัญหาน้อยที่สุดในการรับเงิน เพราะมีรายละเอียดการได้รับเงินครบถ้วน

1. ชื่อเอกสาร
2. เล่มที่เลขที่
3. ชื่อที่อยู่ และ เหตุที่ได้รับเงิน
4. วันที่ออกเอกสาร
5. รายละเอียด สินค้า บริการ
6. จำนวนเงิน 


ใบรับเงิน (ผู้ที่ได้รับเงินเป็นผู้ออก) คือ เอกสารที่เป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับเงินจากเรา โดยมีข้อความต่อไปนี้

1. ชื่อเอกสาร
2. เล่มที่เลขที่
3. ชื่อที่อยู่ และ เหตุที่ได้รับเงิน
4. วันที่ออกเอกสาร
5. รายละเอียด สินค้า บริการ
6. จำนวนเงิน 


ใบสำคัญการรับเงิน (ผู้ซื้อเป็นผู้ออก) กรณีทีผู้ขายไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ตองการออกเอกสาร แต่ยินดีจะลงชื่อว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

1. ชื่อเอกสาร
2. เล่มที่เลขที่
3. ชื่อที่อยู่ และ เหตุที่ได้รับเงิน
4. วันที่ออกเอกสาร
5. รายละเอียด สินค้า บริการ
6. จำนวนเงิน
7. ลายมือชื่อผุ้ได้รับเงิน (ควรแนบเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการจ่าย)


ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ผู้ซื้อเป็นผู้ออก) ใช้ในกรณีซื้อสินค้าเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่สามารถเรียกเอกสารจากผู้ขายหรือให้บริการได้

1. ชื่อเอกสาร
2. ชื่อกิจการ
3. รายละเอียด สินค้า บริการ
4. ข้อความรับรองความถูกต้องของการเบิกจ่าย
5. ลายมือชื่อผุ้เบิก และผุ้มีอำนาจอนุมัติ


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#หลักฐานการรับเงิน #ใบเสร็จรับเงิน
#หลักฐานการจ่ายเงิน #ใบกำกับภาษี
#พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ