ขอต้อนรับผู้นำทุกท่านเข้าสู่โลกยุคที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นทางการในเมื่อเราอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกันทุกอณูแบบนี้เรามาลองทบทวนภาวะผู้นำในยุคนี้กันก่อนหน่อยว่า

อะไรที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุคนี้กันบ้าง?

Leadership in Digital Era : ภาวะผู้นำในโลกดิจิทัล

Data-driven

ดิจิทัลทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลและนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดส่ง, ข้อมูลเกี่ยวประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์, ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำในยุคนี้จะต้องมีความสามารถในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรตั้งแต่ day-to-day operation ไปจนถึงการวางกลยุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนา customer experience ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

Vision

หากเรากำลังพูดถึงเรื่องดิจิทัล ‘วิสัยทัศน์’ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างของดิจิทัล digital transformation เป็นโอกาสในการแข่งขันและเพื่อแข่งขันคุณต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรของคุณทั้งจากมุมมองระยะยาวและระยะสั้น ผู้นำดิจิทัลที่แข็งแกร่งมักจะมาจากภายนอกอุตสาหกรรมของคุณและนำความคิดที่สดใหม่มาสู่อุตสาหกรรม ซึ่งมันทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเขย่าอุตสาหกรรมและสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนั้น

Leadership in Digital Era : ภาวะผู้นำในโลกดิจิทัล

Experimental

นับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าใจว่าความล้มเหลวของการทดลองเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม ธุรกิจในปัจจุบันต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นหลัก ผู้นำที่ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานตัดสินใจเลือกได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้อาจหายจากหลายๆองค์กรเพราะเนื่องจากเราสนใจแต่ผลลัพธ์เป็นหลัก จำนวนความล้มเหลวจากการทดลองมีผลโดยตรงกับจำนวนนวัตกรรมขององค์กร

Talent management

ความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร รวมไปถึงการบริการจัดการและสร้างสมดุลของทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร ณ เวลานั้นๆ ตัวอย่าง เช่น องค์กรที่กำลังต้องการสร้าง S-Curve ใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีคนในองค์กรเน้นหนักไปทาง Entrepreneur และ Inventor เป็นหลัก แต่ Executor และ Professional ก็จะมีจำนวนมากพอที่จะจัดการงาน Operation ในปัจจุบันให้สามารถดำรงอยู่ได้

Leadership in Digital Era : ภาวะผู้นำในโลกดิจิทัล

Executor หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับ day-to-day operation

Inventor, Creator หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ชอบการทดลอง ชอบการพัฒนา

Entrepreneur หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ อดทน ไม่ยอมแพ้ กัดไม่ปล่อย

Professional หมายถึง ความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

Become digitally fluent

เนื่องจากอยู่ในโลกยุคดิจิทัลลแบบสมบูรณ์ ผู้นำจะต้องตระหนักว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว

รวมไปถึงการใช้แนวคิดแบบดิจิทัลในทุกๆส่วนของชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับ Talent ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leadership in Digital Era : ภาวะผู้นำในโลกดิจิทัล

Network & Collaborative Environment

รูปแบบองค์กรแบบ hierarchy อาจเคยมีประสิทธิภาพในอดีต แต่ในปัจจุบันโลกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาองค์กรแบบ hierarchy อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัลรวมไปถึงลดความสร้างสรรค์ในการทำงาน องค์กรที่มีลำดับชั้นในการทำงานที่ไม่มากจนเกินไปจะส่งผลให้ผู้นำตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และแต่ละหน่วยงานย่อยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น