Latest Posts

icon calendarMarch 27, 2023 2:35 pm

ไทยติดอันดับ 9 ประเทศเสี่ยงได้รับผลกระทบสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเสียหายไปแล้วกว่า 260,000 ล้านบาท

โดยตั้งแต่ปี 2000-2019 เกิดสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วในไทยถึง 146 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจราว 7,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 260,000 ล้านบาท

error: