เริ่มจาลำดับแรกคือ ทำความเข้าใจก่อนว่า การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช้านั้น จะมาจาก 2 สาเหตุนี้คือ

1. ไม่เคยยื่นมาก่อน แต่เกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. เคยยื่นมาแล้ว แต่จะยื่นเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด (ยื่นครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)


เมื่อยื่นช้า ความผิดที่เกิดขึ้นย่อมจะถูกทำโทษ โดยปรับตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างครับ นั่นคือ ค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน

ค่าปรับ หรือ ค่าปรับอาญา จะปรับครั้งเดียวตอนยื่นแบบแสดงรายการเท่านั้น

เบี้ยปรับ จะคิดเป็น % จากจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย ซึ่งมีอัตราหลายอย่างแตกต่างตามประเด็นความผิดที่เกิดขึ้น

เงินเพิ่ม คือ ดอกเบี้ย ที่คิดเพิ่มจากยอดภาษี ซึ่งปกติแล้วจะกำหนดไว้ที่อัตรา 1.5% อัตราเดียว (อาจจะมีลดได้บางกรณี)


เร่ิมต้นกันที่ค่าปรับอาญาก่อน ซึ่งจะเสียก็ต่อเมื่อเราไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วปล่อยให้เกินกำหนดเวลา (ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนนี้หลังจากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) โดยคิดอัตราดังนี้

กรณียื่นช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท
กรณียื่นช้าเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท


หลังจากนั้นให้ดูที่ยอดภาษี ถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่าย (ภาษีขาย > ภาษีซื้อ) จะต้องมีการคำนวณเบี้ยปรับต่างกันไป โดยดูจากหลักการดังนี้

ถ้าไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อน จะเสียเบี้ยปรับในอัตรา "สองเท่า" และคิด % ของเบี้ยปรับจากจำนวนภาษี ตามจำนวนวันที่ยื่นเกินกำหนดเวลา ดังนี้

1-15 วัน อัตรา 2% x 2 เท่า
16-30 วัน อัตรา 5% x 2 เท่า
31-60 วัน อัตรา 10% x 2 เท่า
เกินกว่า 60 วัน อัตรา 20% x 2 เท่า

ส่วนกรณีที่เป็นการยื่นเพิ่มเติม (เคยยื่นแบบไว้แล้ว) จะคิดในอัตราปกติที่ไม่ต้องคูณ 2 ดังนี้ครับ

1-15 วัน อัตรา 2%
16-30 วัน อัตรา 5%
31-60 วัน อัตรา 10%
เกินกว่า 60 วัน อัตรา 20%

โดยตรงนี้พูดในกรณีที่ยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ไม่รวมกรณีที่ถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่สรรพากรนะครับผม


สุดท้าย อย่าลืมเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน (18% ต่อปี) สำหรับเงินเพิ่มนี้จะคิดในทุกกรณีที่มีการยื่นภาษีช้า ไม่ว่าจะเคยยื่นหรือยื่นเพิ่มเติม ทั้งหมดจะคิดในอัตราเท่ากัน แต่เงินเพิ่มนั้นจะสูงสุดไม่เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องเสียครับ เช่น ถ้าต้องเสียภาษี 100 บาท เงินเพิ่มก็จะคิดที่ 1.5% ต่อเดือน แต่มากที่สุดก็คือ 100 บาทติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ