Latest Posts

icon calendarMay 24, 2023 12:36 pm

‘งบประมาณฐานศูนย์’ หนึ่งใน MOU ของ “รัฐบาลก้าวไกล” คืออะไร? Jimmy Carter อดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็เคยใช้ แต่ก็ไม่ได้มีแต่ข้อดี

งบประมาณฐานศูนย์’ (zero-based budgeting หรือ ZBB) เป็นกระบวนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใหม่ของคุณจาก ‘จุดเริ่มต้น’ (ฐานศูนย์)

error: