ในเศรษฐกิจแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าเราเกิดว่างงานขึ้นมาแล้วมีเงินตรงไหนที่จะเสริมสภาพคล่องของเราได้ไหม นอกจากเงินเก็บในบัญชี? วันนี้เราจะมาคุยถึง ‘เงินทดแทนว่างงานประกันสังคม’ กันครับ

- หากเราสมทบประกันสังคมมาแล้ว ‘ไม่น้อยกว่า 6 เดือน’ ภายใน 15 เดือนก่อนออกจากงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เราจะมีสิทธิ์รับเงินทดแทนตรงนี้ครับ

ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี

- ทุจริตต่อหน้าที่
- กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
- ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

กรณีถูกเลิกจ้าง

- ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบ
- ขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
- ปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน)

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

- ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
- ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท
- ปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน)
- เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์

- ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน หรือเว็บไซต์กรมการจัดหางาน หรือ https://smpl.is/7odvf โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น
- ถ้าขึ้นทะเบียนล่าช้าเลย 30 วัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินทดแทนไปทั้งหมด แต่จะได้รับเฉพาะเงินว่างงานตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ เช่น ถูกเลิกจ้าง แต่ขึ้นทะเบียนว่างงานวันที่ 31 ก็จะเหลือระยะเวลารับสิทธิ์ 179 วันครับ
- มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
- ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
- ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง