โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีแบบนี้ต้องหาตัวช่วยมาลดหย่อนภาษีกันสักหน่อยแล้ว ตัวช่วยที่น่าสนใจตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นการซื้อกองทุน ที่สามารถลดหย่อนภาษีและยังได้สะสมเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต เหมาะกับมือใหม่หัดลงทุน เพราะมีผู้จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนของเรา ซึ่งจะมีกองทุนอะไรบ้างไปดูกันเลย

กองทุนรวม SSF

คือ “กองทุนรวมเพื่อการออม” มีการลงทุนในระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย 10ปี สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% หรือสูงสุด 200,000 บาท ของรายได้พึงประเมิน ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ ไม่จำเป็นต้องลงต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนสามารถลดหย่อนได้ปีนั้น เมื่อนับรวมกับกองทุนลดหย่อนภาษีอื่น ๆ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนรวม RMF

คือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ”

ต้องลงทุนใน RMF ต่อเนื่องทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี จะขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และต้องถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ยกเว้นกรณี ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% (ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 15%) ของเงินได้พึงประเมิน สามารถลดหย่อนได้ตั้งแต่ปี 2563-2567 โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ซึ่งหากใครที่กำลังสนใจลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกับกองทุน SSF และ RMF ควรศึกษาข้อมูลการลงทุนและคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนการตัดสินในลงทุนโดยเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี

Aberdeen Standard Investment เป็นใคร

Aberdeen Standard Investments เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมการลงทุนที่ทันสมัยที่สุดในตลาด โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและโซลูชั่นให้กับลูกค้าทั่วโลก มูลค่า 562.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้มีศักยภาพทางด้านการลงทุนครอบคลุมอย่างกว้างขวาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม Aberdeen Standard Investments ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ LBDU

ทำไมต้องลงทุนกับกองทุน Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments มีกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนแบบการจัดการเชิงรุก (active investment) ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เน้นการเติบโตของมูลค่าหุ้นและผลตอบแทนสูงเป็นหลัก

Aberdeen Standard Investments มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลก ที่สามารถจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ ทำให้ลดโอกาสในการขาดทุนได้ โดยผ่านหลักการทำงาน 3 ข้อ

1. บทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อความเข้าใจและการตัดสินใจลงทุนที่ดีที่สุด โดยไม่พึ่งพาทีมวิจัยจากภายนอกเพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล

2. ทีมทำงานร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 1,000 คน ทำงานร่วมกันทั่วโลก พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจ จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าและมั่นคงกว่า

3. ESG

การเข้าใจสิ่งแวดล้อม สังคม และปัจจัยด้านพื้นฐานของการลงทุนที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวและลดความเสี่ยงไปพร้อม ๆ กัน 

กองทุนเปิด Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund (ABTESSF)

เป็นกองทุนเพื่อการออม กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

มูลค่าการซื้อ ขั้นต่ำ 5,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2JXv4kB

ผลตอบแทนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

 3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
อัตราผลตอบแทนกองทุน-10.27% n/a n/a n/an/an/an/a -14.32% 
อัตราผลตอบแทนตัวชี้วัด (SET TRI)-9.50% n/a n/a n/an/an/a n/a -13.00% 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.73% n/a n/a n/an/an/a n/a 0.82% 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 0.77% n/a n/a n/an/an/a n/a 0.87% 

ที่มา: บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ณ 30 ต.ค. 2563

ผลการดำเนินงานในอดีต หรือผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิด Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (ABAPAC-RMF)

เป็นกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund กองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กองทุน) จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ของ Asia- Pacific Equities/เอเชีย แปซิฟิค เอคคิวตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น

มูลค่าการซื้อ : ขั้นต่ำ 5,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2UobrUE

ผลตอบแทนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

 3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
อัตราผลตอบแทนกองทุน3.83% 18.24%14.44% 1.67% 4.34% n/a 9.43%4.80%
อัตราผลตอบแทนตัวชี้วัด*2.97% 16.77%15.88% 1.96% 6.53% n/a 9.02%7.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.78%1.03% 21.43% 14.63%13.26%n/a 1.44%12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 0.76%1.03% 28.48%14.63%13.34%n/a 1.94% 12.60%

ที่มา: บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ณ 30 ต.ค. 2563

*ตัวชี้วัด : MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR

ผลการดำเนินงานในอดีต หรือผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุน ABAPAC-RMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

นอกจากนี้ยังมีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Aberdeen Standard Smart Income - RMF ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้อื่น มีรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสุทธิทรัพย์สินของกองทุน และกองทุน Aberdeen Standard Smart Capital -RMF เพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน มีรอบปีบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สนใจลงทุนลดหย่อนภาษี ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน โทร 02-352-3388

ข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติม : https://bit.ly/36qkg6k

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE : https://bit.ly/3pm3sWG