Latest Posts

icon calendarJune 22, 2022 5:17 pm

SME D Coach เปลี่ยนธุรกิจให้ทันโลกในยุค New Normal กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

SME D Coach เปลี่ยนธุรกิจให้ทันโลกในยุค New Normal กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดขึ้นโดยธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อยหรือที่เรารู้จักกันในนาม ธพว. (SME D Bank)

icon calendarJune 15, 2022 10:32 am

SME D Coach ตัวช่วยผู้ประกอบการ SME ให้คำปรึกษาด้านเงินทุนและธุรกิจครบวงจร

SME D Coach ตัวช่วยผู้ประกอบการ SME ให้คําปรึกษาด้านเงินทุนและธุรกิจครบวงจร หากใครที่อยากทำธุรกิจ SME แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี วันนี้เราได้รวบรวม 5 ข้อต้องรู้ก่อนเริ่มทำ SME จะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและไปได้ไกล

error: