ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล หรือที่เรียกชื่อย่อว่า WHAIR เป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะกองทรัสต์นี้ลงทุนในสิทธิการเช่าโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม WHA Group ซึ่งทำให้มีความต้องการจากคลัสเตอร์อุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม WHA หนึ่งในผู้นำธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ลงทุนตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ เขต EEC ที่รัฐบาลคาดหวังจะดึงเม็ดเงินลงทุนจำนวนมาก เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

ปัจจุบันทรัพย์สินในกองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในสิทธิการเช่า 30 ปีและมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี โดยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองและสระบุรี โดยลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป 3 แบบดังนี้

  • อาคารโรงงานประเภท Detached building 36 ยูนิต พื้นที่รวม 168,658 ตารางเมตร
  • อาคารโรงงานประเภท Attached building 85 ยูนิต พื้นที่รวม 101,552 ตารางเมตร
  • อาคารคลังสินค้า 25 ยูนิต พื้นที่รวม 110,422 ตารางเมตร

นิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group นั้นมีความโดดเด่นและน่าสนใจเพราะมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นจุดแข็งของตัวธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศได้ในมาตรฐานสากล ปัจจุบัน WHA Group เป็นผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% ภายใต้ทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

อีกหนึ่งในจุดเด่นในการลงทุนที่นักลงทุนจะพลาดไม่ได้เลยนั้นคือ ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆเพื่อให้เกิด New S-Curve ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจะมีเม็ดเงินลงทุนทั้งจากรัฐบาลไทยและการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่นี้มีศักยภาพทั้งในแง่การขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจในประเทศอื่น ๆ 

มีการคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2566 - 2567 จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ประมาณ 7-9% ทำให้เพิ่มโอกาสในการเติบโตของ WHAIR ได้อย่างก้าวกระโดดอีกด้วย เพราะทรัพย์สินของกองทรัสต์กว่า 90% อยู่ในเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้

ผลการดำเนินงานของ WHAIR นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 91% แม้ในช่วงที่ประเทศไทยมีวิกฤติโควิดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเช่าก็ยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคง ทั้งนี้ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ WHAIR อยู่ที่ 0.64 บาทต่อหน่วย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งคิดเป็นประมาณอัตราผลตอบแทนที่ 8.9% (คำนวณจากราคาสูงสุดที่เสนอขายหน่วยทรัสต์เท่ากับ 7.2 บาทต่อหน่วย)

กองทรัสต์ WHAIR มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยมีทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ม 14 ยูนิต บนพื้นที่ 48,168 ตารางเมตรในจังหวัด ระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี  ซึ่งประกอบด้วย

  • อาคารโรงงานประเภท Detached building 3 ยูนิต พื้นที่รวม 11,168 ตารางเมตร
  • อาคารโรงงานประเภท Attached building 4 ยูนิต พื้นที่รวม 5,124 ตารางเมตร
  • อาคารคลังสินค้า 7 ยูนิต พื้นที่รวม 31,894 ตารางเมตร

จากข้อมูลข้างต้น กองทรัสต์ WHAIR จึงเป็นการลงทุนผลตอบแทนดี ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในระยะยาว โดยเติบโตควบคู่ไปกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่แข็งแรงของ WHA Group และลงทุนสอดรับกับการสนับสนุนของทางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ไปกับเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย

สำหรับการเสนอขายและการจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับนักลงทุนรายย่อย/1,2 ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อระหว่างวันที่ 2, 6-9 ธ.ค. 2565 และประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2565 ผ่านช่องทาง K-My Invest (https://www.kasikornbank.com/kmyinvest) และสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทย โทร 02-888-8888 ต่อ 819

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sec.or.th และ www.wha-ir.com

หมายเหตุ :
/1 การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

/2  ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมใน กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี รายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความนี้เป็น Advertorial