“ทุกที่มีความเสี่ยง ทุกเวลามีความเสี่ยง ทุกการกระทำมีความเสี่ยง” แม้ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า คือ “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

เมื่อทุกเวลามีความเสี่ยง ดังนั้น ในแต่ละช่วงชีวิตของเราก็ย่อมมีความเสี่ยงเช่นกัน เพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงชีวิตจะมีความเสี่ยงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หากเราจะแบ่งช่วงชีวิตของคนเรา สามารถแบ่งได้หลายวิธี แต่สำหรับผมเองชอบแบ่งแบบ 5 พ. คือ

วัยพึ่ง

คือ วัยเด็ก อายุตั้งแต่เกิด จนเรียนจบที่อายุประมาณ 20 ปี

ที่กำหนดอายุเรียนหนังสือยาวถึง 20 ปีไม่กำหนดแค่อายุ 15 ปีเหมือนอดีตก็เพราะสมัยนี้ถ้าไม่มีความรู้ คงหางานไม่ได้โดน AI ทำแทนหมด ในวัยนี้เป็นวัยที่ไม่มี Active income คือ รายได้ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง แต่ก็ไม่เดือดร้อน เพราะมี Passive income ที่พร้อมจ่าย คือ เงินได้จากพ่อแม่นั่นเอง

ดังนั้น ประกันที่เหมาะสำหรับ “วัยพึ่ง” อาจเลือกป็นประกันที่คุ้มครองเด็กโดยตรง (เด็ก เป็น ผู้เอาประกัน) ได้แก่

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เป็นการออมเงินระยะยาวให้กับลูก เพื่อเป็นทุนสำหรับการทำธุรกิจหรือการลงทุนสำหรับลูกเมื่อลูกเรียนจบก็ได้

ประกันอุบัติเหตุ

วัยเด็กเป็นวัยซน หรือ วัยหนุ่มสาวก็เป็นวัยคึกคะนอง โอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีมาก การมีประกันอุบัติเหตุไว้จึงถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะช่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีอย่างทันท่วงที

ประกันสุขภาพ

เพราะวัยศึกษาเป็นวัยที่มีสังคมมากทั้งจากเพื่อนในห้องเรียน ในโรงเรียน มีการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งวัน โอกาสติดเชื้อจากโรคติดต่อมีมาก

วัยเพียร

คือ วัยหนุ่มสาว จะเริ่มต้นในช่วงอายุ 20-25 ปี

เป็นช่วงอายุที่เพิ่งจบการศึกษาและเริ่มต้นชีวิตการทำงาน รายรับค่อนข้างจำกัด เงินออมน้อย แนวโน้มเป็นหนี้สูงโดยเฉพาะหนี้รถ หนี้ส่วนบุคคล หนี้บ้าน ฯลฯ คนวัยนี้โดยส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการรายรับรายจ่าย การวางแผนการออม การวางแผนเพื่อการลงทุน การวางแผนการประกัน ประกันที่เหมาะกับคนวัยนี้ ได้แก่

ประกันควบการลงทุน (Unit linked)

เพราะความสามารถในการรับความเสี่ยงสูง ไม่มีภาระครอบครัว และระยะเวลาลงทุนยาว

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

จะช่วยรับภาระค่าผ่อนบ้านและที่อยู่อาศัย หากผู้กู้เกิดเสียชีวิต หรือกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร จนไม่สามารถรับภาระผ่อนบ้านได้อีกต่อไป

ประกันอุบัติเหตุ

เพื่อช่วยคุ้มครองความเสียหายจากเหตุไม่คาดฝัน

ประกันสุขภาพ

เพื่อคุ้มครองในส่วนที่ประกันสังคม หรือ สวัสดิการที่องค์กรที่ทำงานให้ ไม่เพียงพอ แต่หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระยิ่งควรพิจารณาซื้อประกันสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้

วัยพร้อม

คือ เริ่มต้นในช่วงอายุปลาย 30-40 ปี

เป็นระยะที่ผู้ขอรับคำปรึกษามีความมั่งคั่งและมีทรัพย์สินระดับหนึ่ง รวมถึงมีกระแสเงินสด ปริมาณทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของหนี้สินต่อทรัพย์สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คนที่อยู่ในช่วงวัยพร้อม โดยส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการวางแผนเพื่อการลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนการประกันเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลเช่น บุพการี คู่สมรสและบุตร ประกันที่เหมาะสมกับคนวัยนี้ ก็คือ

ประกันคุ้มครองการศึกษาลูก

ที่ผู้เอาประกัน คือ พ่อ แม่ที่รับผิดชอบภาระค่าเล่าเรียนลูก โดยทุนประกัน คือ ค่าเล่าเรียนตลอดอายุการศึกษา

ประกันคุ้มครองทรัพย์สิน

ไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย หรือ ประกันชีวิตที่คุ้มครองภาระหนี้

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ

เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน และสร้างหลักประกันให้กับบุคคลที่อยู่ในความดูแล เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก เป็นต้น

ประกันสุขภาพ

เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ประกันสังคมหรือสวัสดิการที่มีไม่เพียงพอ และเนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ อย่างเช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ดังนั้น จึงควรซื้อก่อนที่จะเป็นโรคเหล่านี้ เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับตนเองต่อไปในวัยพัก

ประกันแบบเงินได้ประจำที่เน้นการให้ผลตอบแทนโดยการจ่ายเงินเป็นงวดๆ

อย่างเช่น ประกันแบบบำนาญ ประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล (Par) เพื่อสร้างเงินได้ประจำหลังเกษียณสำหรับทดแทนเงินได้จากการทำงานที่จะเริ่มลดน้อยลงหลังเกษียณ

วัยพัก

คือช่วง วัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป

วัยนี้มักเป็นวัยที่มีความฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหลังจากที่เหนื่อยมาตลอดชีวิต แต่หากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีมาก่อน วัยนี้จะเป็นวัยที่มีความทุกข์ด้านการเงินมาก เพราะรายได้หยุด แต่ค่าใช้จ่ายไม่หยุด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือค่ารักษาพยาบาลที่จะมามากในช่วงวัยนี้ ความกังวลของคนในวัยนี้

กังวลเรื่องสุขภาพ = 69%
กังวลเรื่องฐานะการเงิน = 30.2%
กังวลเรื่องอนาคตลูกหลาน = 28.9%

ประกันที่เหมาะสำหรับคนในวัยนี้จึงเป็น...
✅ประกันสุขภาพ
✅ประกันแบบเงินได้ประจำ
✅ประกันคุ้มครองตลอดชีพเพื่อสร้างมรดกให้กับลูกหลาน

ข่าวดีคือในอดีตคนในวัยเกษียณมักจะซื้อประกันอะไรไม่ได้แล้ว เนื่องจากความเสี่ยงมีเยอะ แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และแนวโน้มคนไทยที่มีอายุยาวขึ้น ทำให้บริษัทประกันขยายเวลาสำหรับช่วงอายุที่สามารถทำประกันได้เพิ่มขึ้น ประกันบางแบบอายุที่สามารถทำประกันได้สูงถึง 75 ปีเลย แต่เนื่องจากเบี้ยประกันในวัยนี้มักจะสูงมาก จึงควรพิจารณาความคุ้มค่า และความสามารถในการชำระเบี้ยประกอบด้วย

วัยพราก

คือ วัยไม้ใกล้ฝั่ง เป็นวัยที่ค่ารักษาพยาบาลสูงมาก

⚠️แม้อยากซื้อประกันมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถซื้อได้แล้ว เพราะฉะนั้น อย่ารอให้ถึงวันนั้น แล้วค่อยมาบอก “รู้งี้” ควรบริหารความเสี่ยงแต่เนิ่นๆ ในช่วงที่เรายังพร้อม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงที่เราไม่พร้อม