Latest Posts

icon calendarFebruary 1, 2022 5:20 pm

ทันทุกสถานการณ์การลงทุนด้วย KFCORE

กองทุน KFCORE เป็นกองทุนแบบ Fund of Funds เน้นการปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ตลาด ผ่านการคัดเลือกกองทุน ETF และ กองทุนรวมที่ดีที่สุดมารวมกัน

FinTech
icon calendarJuly 26, 2018 3:40 am

“FinTech” ความท้าทายในโลกการเงินในยุคดิจิทัล สรุปสาระสำคัญเรื่องนี้จากงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Mid Year Outlook 2018

สรุปสาระสำคัญ : FinTech ความท้าทายในโลกการเงินในยุคดิจิทัล ในงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Mid Year Outlook 2018

error: