การออมเงินคือหนทางเริ่มต้นสู่ความร่ำรวย และเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถบรรลุความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่จะซื้อบ้าน, รถ หรือการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงทำให้หลายคนที่ต้องการเก็บเงินออมให้ประสบผลสำเร็จนั้นเลือกการฝากเงินกับธนาคาร หลายคนเลือกใช้บริการเงินฝากประจำซึ่งช่วยเรื่องการสร้างระเบี้ยบวินัยการออมเพราะต้องนำเงินฝากให้ครบทุกเดือนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่้ต้องการ

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆก็อยากนำเงินไปฝากด้วย เพราะผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นเรื่องการเสียภาษีเงินฝากด้วย แต่ด้วยข้อบังคับว่าแต่ละคนจะสามารถเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้เพียง 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ดังนั้นก่อนเลือกเปิดบัญชีควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการเปิดบัญชีให้ดีก่อน

วันนี้ Wise Choice จึงรวบรวมบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนดอกเบี้ยสูงแถมปลอดภาษีมาเพื่อทุกคนที่อยากออมเงินได้ดูว่า บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ (ทั้งนี้ลำดับตัวเลขไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใด)

1. บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

ธนาคาร : ธนาคารไทยเครดิต

เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 - 25,000 บาท

ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย : 2.8% ต่อปี

สิทธิประโยชน์ : ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งยังรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเงินฝากทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง และสามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขบริการ :
* สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
* ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 - 25,000 บาทต่อบัญชีต่อราย โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก

การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
* กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี* กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า  2 ครั้ง  ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน   แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ปลอดภาษี  และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารไทยเครดิต. (มปป). บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://www.tcrbank.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%20Tax%20%20Free%20%20Account. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.  

2. บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน

ธนาคาร : ธนาคารธนชาต

เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 - 25,000 บาท

ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย :  ฝากเงิน 1,000 - 10,000 บาท = 2.35% ต่อปี, ฝากเงิน 10,000 - 25,000 บาท = 2.65% ต่อปี

สิทธิประโยชน์ : มอบอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากปลอดภาษีทั่วไป ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีโดยอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาการฝากด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาฝากเงินที่ธนาคารทุกเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงิน และเพื่อช่วยไม่ให้ลืมฝากจนทำให้เสียสิทธิ์การยกเว้นภาษี

เงื่อนไขบริการ :
* ลูกค้าจะต้องเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันและสาขาเดียวกันกับสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีเท่านั้น เพื่อหักเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และเพื่อรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
* จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน ผ่านช่องทางหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
* เมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
* ธนาคารจะต้องสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผ่านช่องทางบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ครบทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝาก (ยกเว้นงวดแรกที่นำฝากตอนเปิดบัญชี)
* กรณีลูกค้าฝากครบกำหนดระยะเวลาและได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีแล้ว แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ เช่น กรณีที่บัญชีเงินฝากที่รับโอนปิดไปแล้ว เป็นต้น ธนาคารจ