Latest Posts

ก
icon calendarOctober 14, 2022 10:28 am

ไขข้อสงสัย!! รถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องทำ ‘ประกันภัยภาคบังคับ’ หรือไม่ ?

ไขข้อสงสัย!! รถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องทำ ‘ประกันภัยภาคบังคับ’ หรือไม่ ? การทำ ‘ประกันภัย’ จะช่วยให้เรามั่นใจเมื่ออยู่บนท้องถนนมากขึ้น ดังนั้น เราห้ามละเลยการทำประกันภัยเด็ดขาด!! โดยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยที่เราเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. 

error: