Latest Posts

icon calendarAugust 17, 2023 5:00 pm

เมื่อ Gen Z + Gen Alpha ผนึกกำลังเป็น Gen Zalpha กำเนิดลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ธุรกิจสนใจเพราะพร้อมจับจ่ายมากกว่าคนรุ่นก่อนถึง 3 เท่า

เราได้ยินคำว่า Gen Z กันอยู่บ่อย ๆ (คนที่เกิดช่วงปี 1996-2012) และบางทีอาจจะเคยได้ยิน Gen Alpha มาบ้าง (คนที่เกิดหลัง 2013 เป็นต้นมา) ตอนนี้มารู้จัก Gen Zalpha กันดีกว่า

error: