Latest Posts

icon calendarMay 28, 2023 9:27 am

นโยบายประกันรายได้พื้นฐานในประเทศไทยเป็นไปได้ไหม? ทางเลือก ความท้าทาย และต้นทุนมหาศาลที่รัฐบาลต้องแบกรับ

นโยบายหลักประกันรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income) ที่รับรองว่าประชาชนทุกคนจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการดำรงชีวิตนั้นถูกพูดถึงและถกเถียงกันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย

icon calendarMay 24, 2023 12:36 pm

‘งบประมาณฐานศูนย์’ หนึ่งใน MOU ของ “รัฐบาลก้าวไกล” คืออะไร? Jimmy Carter อดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็เคยใช้ แต่ก็ไม่ได้มีแต่ข้อดี

งบประมาณฐานศูนย์’ (zero-based budgeting หรือ ZBB) เป็นกระบวนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใหม่ของคุณจาก ‘จุดเริ่มต้น’ (ฐานศูนย์)

error: