Latest Posts

คนจน
icon calendarOctober 29, 2018 11:12 am

“คนจน” มี 15 พฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้ต้องจนต่อไป

สถานะทางการเงินที่ตกต่ำซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในตนเองและปัจจัยภายนอก พฤติกรรม 15 ข้อต่อไปนี้ที่ทำให้ “คนจน” ยิ่งจนมากขึ้น

การเป็นหนี้
icon calendarFebruary 16, 2018 11:03 am

“การเป็นหนี้” ทำให้ฉันรู้จักการวางแผนการเงิน ต้องขอบคุณ Final Sale จริงๆ

“การเป็นหนี้” ทำให้ฉันรู้สึกเข็ดหลาบกันเลยทีเดียว เมื่อวานก่อน ฉันเคลียร์งานลูกค้าเสร็จเร็วเลยนัดกับเพื่อนๆ ไปเจอกันที่ห้าง

error: